ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜ. CPV 33910000-2»,