Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

(Ν. 2071/92 ΦΕΚ A΄ 123, Άρθρο 47)

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

Κανονισμός Υποχρεώσεων Ασθενών

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο, ο ασθενής και οι συγγενείς θα πρέπει να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στo Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη που λειτουργεί στο Νοσοκομείο.
 3. Οι συγγενείς και τα φιλικά πρόσωπα που επισκέπτονται τους ασθενείς, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε η παραμονή τους στους θαλάμους νοσηλείας να είναι χρονικά σύντομη και ολιγοπρόσωπη, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν να συνοδεύονται από παιδιά.
 4. Οι συνοδοί των ασθενών που παραμένουν στους θαλάμους κατόπιν ειδικής άδειας, θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας, να αποφεύγουν να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην τοποθετούν λουλούδια και γλάστρες και να μην καταναλώνουν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες εντός των θαλάμων, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μικροβίων και μικροοργανισμών.
 5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες θα πρέπει να συνομιλούν χαμηλόφωνα στους χώρους του Νοσοκομείου και να μην προκαλούν θόρυβο, σεβόμενοι ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη ησυχίας και ψυχικής ηρεμίας.
 6. Οι ασθενείς και οι συγγενείς θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να μην φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
 7. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να έχουν λάβει σχετική άδεια.
 8. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους τα βιβλιάρια υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την υγεία τους (πληροφοριακά δελτία, οδηγίες κλπ.).
 9. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο, εκτός όταν συνοδεύουν ΑμΕΑ για λόγους ιατρικής εξέτασης.
 10. Η καταβολή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, ενώ συνιστά προσβλητική πράξη για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 11. Οι ασθενείς ή και οι συνοδοί τους, θα πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.
 12. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.