Διοικητική

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πατσιαλός Κωνσταντίνος
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πάνου Νικόλαος

Το Τμήμα Προσωπικού φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη Τμήματος

Λαυρέντζου Δέσποινα

Τμήμα της Γραμματείας φροντίζει για τα κάτωθι:

α. Γραμματειακή υποστήριξη όλων των Διοικητικών, Iατρικών και Nοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Nοσοκομείου.

β. Παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Διατήρηση του αρχείου και  τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου.

δ. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής  και επικύρωση των αντιγράφων, υπογραφή και  σφράγισμα των πιστοποιητικών, των ιατρικών γνωματεύσεων κ.λ.π.

ε. Φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

ζ. Παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, την 6η Υ.Π.Ε , το Υπουργείο Υγείας και σε άλλους φορείς, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης, για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

ε.  Διακίνηση της εσωτερικής και της εξωτερικής αλληλογραφίας.

 

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σήμερα στο τμήμα Γραμματείας είναι οι κάτωθι:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2641361130
ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

2641361130

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361135
ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361135
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Υ.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361135
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361134

 

Email Επικοινωνίας: grammateia@hospital-agrinio.gr

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων .Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Προϊσταμένη Τμήματος
Προύντζου – Δημητρουλή Ασημούλα – Τηλ: 2641361557

Τηλ: 2641361109 έως και 2641361114

email: gna.gka@1691.syzefxis.gov.gov

Το Τμήμα της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ:

  • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου και Αμφιλοχίας.
  • Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και
    του ΚΕΦΙΑΠ, των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  • Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία Ιατρική Γνωμάτευση στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη βραχεία νοσηλεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, μετά από υποβολή σχετικής αίτησή τους.
  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  • Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί το ηλεκτρονικό μητρώο και ο ασθενής ή ο συνοδός αυτού κατά την προσέλευσή τους να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ.
  • Τα τηλέφωνα για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού για κάποιο ιατρείο είναι τα εξής: 2641361180, 2641361182, 2641044400 και ώρα από 10.30πμ έως 13.45μμ.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σήμερα στο τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Τακτικών Ιατρείων είναι οι κάτωθι:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΑΡΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2641361477
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2641361477
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361476
ΜΑΝΤΖΑΦΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361180
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361182
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641044400
ΛΑΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2641361180

Προϊστάμενος Τμήματος

Σαράκης Παύλος

Το Τμήμα Οικονομικού έχει τη φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου,, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία:

Λογιστήριο
Τηλ:  2641361219 έως και 2641361222

Γρ. Μισθοδοσίας
Τηλ: 2641361127 έως και 2641361129

Ταμείο
Τηλ: 2641361223 έως και 2641361226

Γρ.Προμηθειών
Τηλ: 2641361229-230-233

Γρ. Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2641361227 έως και 2641361236

Προϊστάμενος  Τμήματος
Ντούμα Δήμητρα – Τηλ: 2641361553

Στο Τμήμα Διατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού και με την πληροφόρηση και εκπαίδευση των νοσηλευμένων ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή.

Μήλα Σπυριδούλα – Τήλ: 2641361249

Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευμένων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας − Ιματισμού: Αντωνάδου-Φραγκούλη Δανάη