Διοικητική

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πατσιαλός Κωνσταντίνος – Τηλ.: 2641361559

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πάνου Νικόλαος – Τηλ.: 2641361108

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας: Κάππα Χριστίνα – Τηλ.: 2641361554

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
 • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
 • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
 • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
 • Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
 • Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.


Προϊσταμένη Τμήματος

Λαυρέντζου Δέσποινα – Τηλ.: 2641361114

Τμήμα της Γραμματείας φροντίζει για τα κάτωθι:

 1. Παραλαβή και διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 2. Χαρακτηρισμός αλληλογραφίας.
 3. Χρήση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
 4. Διεκπεραίωση εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
 5. Διανομή εγγράφων (εισερχομένων και εξερχομένων)
 6. Διανομή εμπιστευτικών εγγράφων με απόδειξη επίδοσης
 7. Επίβλεψη λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων του τμήματος
 8. Ηλεκτρονική τήρηση αρχείου εισερχομένων και κατά περίπτωση εξερχομένων εγγράφων. Το τμήμα διαθέτει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα στοιχεία των εισερχομένων και των εξερχομένων εγγράφων και συγκεκριμένα ο αποστολέας του εγγράφου, η ημερομηνία, ο αριθμός πρωτοκόλλου, το θέμα του εισερχομένου εγγράφου και ο αποδέκτης / παραλήπτης του εγγράφου.( Άρθρο 12 Ν.2690/99)
 9. Η παροχή πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
 10. Η διατήρηση του αρχείου του «σχεδίου» όλων των ειδών(ευρείας χρήσης, εισηγήσεων, αποφάσεων κ.λ.π.) των εξερχομένων εγγράφων, καθώς επίσης και του «σχεδίου» των εξερχομένων εμπιστευτικών εγγράφων.
 11. Η διατήρηση αρχείου της ταχυδρομικώς εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 12. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των πιστοποιητικών, των ιατρικών γνωματεύσεων κ.λ.π.( Άρθρο 11 Ν.2690/99)
 13. Χορήγηση αντιγράφων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992/(161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις» καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα. Το Δημόσιο πλέον υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Προϊσταμένη Τμήματος
Παπαϊωάννου Ελένη – Τηλ.: 2641361130

Email Επικοινωνίας: grammateia@hospital-agrinio.gr

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων .Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Προϊσταμένη Τμήματος
Προύντζου – Δημητρουλή Ασημούλα – Τηλ: 2641361557

Τηλ: 2641361109, 2641361110, 2641361111

email: gka@hospital-agrinio.gr

Το Τμήμα της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ:

 • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου και Αμφιλοχίας.
 • Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και
  του ΚΕΦΙΑΠ, των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
 • Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
 • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία Ιατρική Γνωμάτευση στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη βραχεία νοσηλεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, μετά από υποβολή σχετικής αίτησή τους.
 • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
 • Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί το ηλεκτρονικό μητρώο και ο ασθενής ή ο συνοδός αυτού κατά την προσέλευσή τους να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ.
 • Το τηλέφωνο για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού για κάποιο ιατρείο είναι: 2102203580 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9:00πμ έως 4:00μμ

 

Προϊστάμενος Τμήματος

Σαράκης Παύλος – Τηλ.: 264136477

Το Τμήμα Οικονομικού έχει τη φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου,, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία:

Λογιστήριο
Τηλ:  2641361219 έως και 2641361222

Γρ. Μισθοδοσίας
Τηλ: 2641361127 έως και 2641361129

Ταμείο
Τηλ: 2641361223 έως και 2641361226

Γρ.Προμηθειών
Τηλ: 2641361229-230-233

Γρ. Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2641361227 έως και 2641361236

Προϊστάμενος  Τμήματος
Ντούμα Δήμητρα – Τηλ: 2641361553

Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευμένων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου.

 

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας − Ιματισμού

Αντωνάδου-Φραγκούλη Δανάη – Τηλ. 2641361125