Διοικητική

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πατσιαλός Κωνσταντίνος
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας: Πάνου Νικόλαος

Το Τμήμα Προσωπικού φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη Τμήματος

Λαυρέντζου Δέσποινα

Το Τμήμα της Γραμματείας φροντίζει για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
Φροντίζει επίσης για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων και εντύπων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου και για την διακίνηση αυτών.

Προϊστάμενος Τμήματος: Νάτσης Ευάγγελος

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων .Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών.

Προϊσταμένη Τμήματος
Προύντζου – Δημητρουλή Ασημούλα – Τηλ: 2641361557

Τηλ: 2641361109 έως και 2641361114

Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων ευθύνεται για την γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ΄ αυτά αρρώστων. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραμματίζει την επανεξέταση τους με προσυνεννόηση. Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Προϊσταμένη Τμήματος

Κατσίκα Αθηνά

Το Τμήμα Οικονομικού έχει τη φροντίδα για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών του Ιδρύματος και την εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου,, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάγονται τα ακόλουθα γραφεία:

Λογιστήριο
Τηλ:  2641361219 έως και 2641361222

Γρ. Μισθοδοσίας
Τηλ: 2641361127 έως και 2641361129

Ταμείο
Τηλ: 2641361223 έως και 2641361226

Γρ.Προμηθειών
Τηλ: 2641361229-230-233

Γρ. Διαχείρισης Υλικού
Τηλ: 2641361227 έως και 2641361236

Προϊστάμενος  Τμήματος
Ντούμα Δήμητρα – Τηλ: 2641361553

Στο Τμήμα Διατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού και με την πληροφόρηση και εκπαίδευση των νοσηλευμένων ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική αγωγή.

Μήλα Σπυριδούλα – Τήλ: 2641361249

Το Γραφείο Ιματισμού, είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του Ιματισμού για εξυπηρέτηση των νοσηλευμένων. Αντίστοιχα το Τμήμα Καθαριότητας και επιστασίας είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραμμα των καθαριστών-τριών του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστασίας − Ιματισμού: Αντωνάδου-Φραγκούλη Δανάη