Ιστορία

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου ιδρύθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το έτος 1933 με το ΠΔ 5951/1933 (ΦΕΚ 393/20-12-1933, Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του εν Αγρινίω Νοσοκομείου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΕΙΟΝ»)

Το Νοσοκομείο λειτουργεί με τον οργανισμό του όπως αυτός αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση Α3β/οικ. 14159/86 (ΦΕΚ 643/30-9-1986 ¨Αναμόρφωση του Οργανισμού του Νοσοκομείου Αγρινίου ¨) που ορίζει ότι : Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) κρεβάτια ενώ η πραγματική συνολική του δύναμη ανέρχεται στα 170 κρεβάτια .

Με την υπ’ αριθμ. Υα/1982/97 (ΦΕΚ 1145/24-12-1997) Υπουργική Απόφαση και με το άρθρο 7 « ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» προστίθενται  : α) στο Χειρουργικό τομέα προστίθεται μια (1) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και β) στον Εργαστηριακό τομέα προστίθεται με στοιχείο α9 ένα (1) Τμήμα Αξονικού Τομογράφου.

Οι κλινικές Ουρολογική – Χειρουργική και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που λειτούργησε στις 9-9-2009, προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος «Σπύρου & Ελένης Τσικνιά» το οποίο συστάθηκε με το ΦΕΚ 229/Β/1-4-1993 και διαλύθηκε με το ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007 διότι ο σκοπός του είχε πραγματοποιηθεί .