Λίστα Χειρουργείων

Σύμφωνα με την Α3α/ οικ.97136 (ΦΕΚ Β’/ 4316/ 30-12-2016 ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Τρόπο Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου και την υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, το Νοσοκομείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του τις Λίστες Χειρουργείου για όλες τις κλινικές και τα τμήματα του Χειρουργικού Τομέα.

Οι λίστες χειρουργείων θα ανανεώνονται κάθε εβδομάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω δυσκολιών στο πρώτο διάστημα εφαρμογής των νέων διαδικασιών  της λίστας χειρουργείου , κάποια πεδία στα αρχεία που ακολουθούν να εμφανίζονται κενά , τα οποία όταν θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η λίστα θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθεί η ορθότητα τους.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
13 05 02 01 17 0001
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 10
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 11
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 12
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 14
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 15
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 17