Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΑΚΩΝ(ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛ.) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της διασποράς του ιού COVID-19CPV 33140000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.440,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣ.23G» CPV: 33141310-6, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.142,78€ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛ.» CPV 33162200-5: Εργαλεία χειρουργείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.327,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛ. COVID-19, ΠΑΘ.ΚΛ.&ΕΞ.ΑΝ.ΑΣΘ. ΝΤ.Μ. CPV 33141110-4προϋπολογιζόμενης δαπάνης3.390,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ