Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦ. ΑΣΘΕΝΩΝ%ΚΛΙΝΙΚΩΝ CPV 33141110-4», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ.,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ – ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)-ΜΟΥΤΖΕΣ MEDIUM- LARGE ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (CPV 33141420-0)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ