Διαγωνισμοί

Επαναληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ΚΑΤΩ των Ορίων Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 97970), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ