Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για «Υπηρεσίες Σίτισης», CPV: 55320000-9