ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚΙΛΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚΙΛΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση