Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV 33141310-6 για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν.Αιτ/νίας, για ένα (1) έτος με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ» CPV 33141310-6 για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν.Αιτ/νίας, για ένα (1) έτος με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΕΥΔ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κοινοποίηση