Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ΚΑΤΩ των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ABL 800 FLEX για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 85622), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμβέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού ΚΑΤΩ των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ABL 800 FLEX για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 85622), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμβέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε το ΤΕΥΔ εδώ

Κοινοποίηση