ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV 33141310-6”, ΤΕΥΔ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ