Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΘ.(Κ.Α) COVID-19 & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛ. CPV 33141110-4 & CPV 33141000-3», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.015€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ. ,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΘ.(Κ.Α) COVID-19 & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛ. CPV 33141110-4 & CPV 33141000-3», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.015€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ. ,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση