Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ/ΚΟΙ ΣΑΚΟΙ&ΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛ. CPV 33141600-6», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 556,73€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους ,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ/ΚΟΙ ΣΑΚΟΙ&ΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛ. CPV 33141600-6», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 556,73€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.: Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους ,για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση