Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ.αριθμ. 11862/09-09-2018 και 13053/07/09/2018 αποφάσεις Διοικητή σχετικά με την Επαναληπτική και Συμπληρωματική προμήθεια για «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ. αριθμ. πραξ. 20ης /04-09-2018 (θέμα 28ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΦΟΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ.