Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της «Υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων» για τη Ν.Μ. Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV: 33141700-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ››

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Μ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Γ.Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR–ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679»

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ